Trần Văn Tánh – Excel trong phân tích tài chính

Phần 1. Giới thiệu khóa học

Phần 2. Kiến thức cơ bản về Excel

Phần 3. Format và Print

Phần 4. Công thức & Hàm trong excel

Phần 5. Xử lý và phân tích dữ liệu trong excel

Phần 6. Cách tạo biểu đồ trong excel

Phần 7. Macros, VBA

Phần 8. Thực hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *